โครงการตามพระราโชบาย โครงการตามพระราโชบาย
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน จังหวัดนครนายก ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน จังหวัดนครนายก
TH | EN
หน้าแรก
1.กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (ตำบลสาริกา)2.กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เป็นฐานรากที่มั่นคงยั่งยืน (ตำบลดงละคร)3.กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลท่าทรายและน้ำนมกระบือตำบลสาริกา4.กิจกรรมการพัฒนาและสร้างรูปแบบชุมชนเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของจังหวัดนครนายก5.กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลและส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นดงละคร (อบต.ดงละคร ตำบลดงละคร)6.กิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์กับการเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่บทบาทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ตำบลดงละคร)7.กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี, กิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึก, กิจกรรมอบรมความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิทางการเมืองหน้าที่พลเมืองและธรรมาภิบาล8.กิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยชุดการเรียนรู้และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางภาษาไทย9.กิจกรรมการสำรวจข้อมูลการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวอำเภอเมือง อำเภอบ้านนา อำเภอปากพลี และอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก10.กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าประชารัฐ และธุรกิจบริการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)11.กิจกรรมศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดงละคร คลองคล้าและบึงศาลเพื่อเชื่อมโยงความพร้อมชุมชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก, พัฒนารูปแบบการสื่อสารด้วยการจัดทำสื่อการท่องเที่ยว,พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่สินค้า
1.กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เป็นฐานรากที่มั่นคงยั่งยืน (บ้านวังไทรและบ้านท่ามะเฟือง) 2.กิจกรรมการพัฒนาและสร้างรูปแบบชุมชนเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของจังหวัดนครนายก3.กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี, กิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึก, กิจกรรมอบรมความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิทางการเมืองหน้าที่พลเมืองและธรรมาภิบาล4.กิจกรรมพัฒนาครูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (โรงเรียนขนาดเล็ก 19 โรงเรียน)5.กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมและเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการจัดค่ายคณิตศาสตร์
รายงานผลการดำเนินโครงการฯ
ข้อมูลทั่วไป

กิจกรรมโครงการตามพระราโชบายฯ
พื้นที่อำเภอเมืองนครนายก

1.กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (ตำบลสาริกา)
2.กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เป็นฐานรากที่มั่นคงยั่งยืน (ตำบลดงละคร)
3.กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลท่าทรายและน้ำนมกระบือตำบลสาริกา
4.กิจกรรมการพัฒนาและสร้างรูปแบบชุมชนเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของจังหวัดนครนายก
5.กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลและส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นดงละคร (อบต.ดงละคร ตำบลดงละคร)
6.กิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์กับการเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่บทบาทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ตำบลดงละคร)
7.กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี, กิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึก, กิจกรรมอบรมความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิทางการเมืองหน้าที่พลเมืองและธรรมาภิบาล
8.กิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยชุดการเรียนรู้และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางภาษาไทย
9.กิจกรรมการสำรวจข้อมูลการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวอำเภอเมือง อำเภอบ้านนา อำเภอปากพลี และอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก
10.กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าประชารัฐ และธุรกิจบริการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
11.กิจกรรมศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดงละคร คลองคล้าและบึงศาลเพื่อเชื่อมโยงความพร้อมชุมชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก, พัฒนารูปแบบการสื่อสารด้วยการจัดทำสื่อการท่องเที่ยว,พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่สินค้า

กิจกรรมโครงการตามพระราโชบายฯ
พื้นที่อำเภอบ้านนา

1.กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เป็นฐานรากที่มั่นคงยั่งยืน (บ้านวังไทรและบ้านท่ามะเฟือง)
2.กิจกรรมการพัฒนาและสร้างรูปแบบชุมชนเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของจังหวัดนครนายก
3.กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี, กิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึก, กิจกรรมอบรมความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิทางการเมืองหน้าที่พลเมืองและธรรมาภิบาล
4.กิจกรรมพัฒนาครูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (โรงเรียนขนาดเล็ก 19 โรงเรียน)
5.กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมและเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการจัดค่ายคณิตศาสตร์